Doelstelling en visie

Stichting To-Mpower heeft ten doel:

  • patiënten die ten gevolge van een aandoening en of ziekte lijden aan dusdanig ernstige vermoeidheidsklachten dat maatschappelijke participatie wordt verhinderd of bemoeilijkt door vermoeidheidsklachten te ondersteunen door het verzamelen, ontwikkelen en beschikbaar stellen van kennis en informatie, teneinde de zorgverlening aan patiënten te verbeteren en de positie van patiënten te versterken; alles gericht op verbetering van het welbevinden en maatschappelijke positie van deze patiënten.
  • het verrichten van alle verdere handelingen, dit met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • actuele kennis en informatie beschikbaar te maken voor patiënten en behandelaars
  • aandacht genereren voor het onderwerp; en 
  • voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Missie

Patiënten met chronische vermoeidheid als gevolg van een aandoening krijgen erkenning voor hun probleem en de juiste zorg.

Kernwoorden: aandoeningoverstijgend, (h)erkenning, kennissynthese, zorgverlening

Visie

Met het juiste onderzoek, de juiste kennis en behandeling, krijgen mensen die kampen met vermoeidheid, erkenning en perspectief, waardoor zij hun leven weer op kunnen pakken.

Documenten

Afschrift Statutenwijziging